Zaznacz stronę

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU ONLINE „ZALOGUJ SIĘ DO ŻYCIA”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Programie Online pod nazwą „Zaloguj się do życia”, skierowanego do osób borykających się z lękiem społecznym, bliskich takich osób, jak również innych osób zainteresowanych tematyką lęku społecznego.
 2. Organizatorem Programu Online „Zaloguj się do życia” jest Pan Konrad Jałoszyński, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP 5213441618, REGON 145875186
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto pojęcia:
 4. Program Onlinenależy rozumieć przez to Program Autorski „Zaloguj
  się do życia”, składający się z 7 modułów video oraz materiałów pomocniczych dla osób borykających się z lękiem społecznym.
 5. Organizatorzenależy rozumieć przez to Organizatora Programu Autorskiego „Zaloguj się do życia” – Konrada Jałoszyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, pod numerem NIP: 5213441618 REGON: 145875186 siedzibą w Warszawie przy ul. Dostatniej 8/1 02-991, posługującego się do celów mailowych na potrzeby niniejszego Regulaminu adresem mailowym program@spolecznafobia.pl
 • Uczestnika należy rozumieć przez to dowolną osobę fizyczną, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz wniesioną opłatę uzyskała dostęp do Programu poprzez jego zakup; może to być również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w szkoleniu.
 • Administratorze –  należy przez to rozumieć Organizatora Programu Online. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności uregulowanej poniżej w dalszej części Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne.
 • Umowie – należy rozumieć przez to umowę dostępu do Serwisu, zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, która poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu powoduje zakupu udziału przez Użytkownika w Programie.
 • Serwisienależy rozumieć przez to platformę pod adresem https://spolecznafobia.pl jako miejsce sprzedaży oraz publikacji Programu. Serwerem zintegrowanym z Serwisem, na którym przechowywane są materiały video jest Platforma pod adresem: https://vimeo.com/.
 • Usłudze – należy rozumieć przez to zakup udziału w Programie Online „Zaloguj się do życia” oraz umożliwienie dostępu do Programu Uczestnikowi.
 • Potwierdzeniu udziału w Programienależy przez to rozumieć komunikat w formie Online wysyłany za pośrednictwem Serwisu, wysłany przez Organizatora w odpowiedzi na zakup udziału w Programie dokonany przez Uczestnika.
 • Okresie Udostępnienia Programunależy rozumieć przez to dzień udostępnienia Użytkownikom Programu Online w między 8 czerwca 2020 roku a 28 maja 2021 roku .
 • Płatności za udział w Programie wpłata na konto Organizatora
  za pośrednictwem płatności internetowych za pośrednictwem platformy
  https://tpay.com/. Zintegrowany program fakturowy do wystawienia faktury za udział w Programie: https://www.ifirma.pl/  
 • Strukturze Programustanowi zestaw 7 modułów kursu w postaci online w formie wideo oraz materiałów pomocniczych do Programu Online. Zestawienie modułów stanowiących strukturę Programu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 • Podstawie udostępnienia Programunależy przez to rozumieć niewyłączną i ograniczoną w czasie licencję na Użytkowanie Programu Autorskiego przez Użytkownika, który dokonał zakupu Programu.

§ 2. Zgłoszenie udziału

 1. Podstawą zakupu udziału w Programie Online jest dokonanie zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym, które jest jednoznaczne z zawarciem w Organizatorem umowy z Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.Jednocześnie oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganie przepisów porządkowych oraz wszelkich ustaleń pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Ponadto akceptacja formularza zgłoszeniowego powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 2. Zgłoszenia udziału w Programie Online można dokonać w oknie sprzedażowym, który trwa w okresie od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 21 czerwca 2020 r.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym oraz prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
  z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika. Uczestnik nadal jest zobowiązany do dokonania płatności za udział w Programie Online.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Strukturze Programu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w pierwotnej formie. Jednakże o każdej zmianie Uczestnik/ Zamawiający będzie informowany komunikatem na stornie internetowej oraz w formie wiadomości mailowej przesłanej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik/ Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o w/w zmianach zrezygnować
  z uczestnictwa w Programie, wysyłając Organizatorowi informację na ten temat w wiadomości mailowej na adres: program@spolecznafobia.pl
 6. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi informację, potwierdzającą jego udział w Programie Online.

§3. Warunki świadczenia usługi

 1. Organizator Programu Online zapewnia Użytkownikowo dostęp do treści edukacyjnych o tematyce terapeutycznej. Zaloguj się do życia, kierowanego do osób borykających się z lękiem społecznym. Program zawiera 7 modułów video przygotowanych na bazie standardowej terapii, wskazówek merytorycznych oraz ćwiczeń praktycznych dla osób borykających się z lękiem społecznym lub posiadających w swoim otoczeniu takie osoby oraz poszukujących profesjonalnego wsparcia.
 2. Organizator Programu Online zapewnia Użytkownikom dostęp do Programu do treści terapeutyczno – edukacyjnych za pomocą narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu.
 3. Wszelkie dane, przekazane przez Uczestników w ramach korzystania
  z Programu Online, po zakończeniu sesji z Programem nie będą nigdzie przechowywane przez Organizatora Programu, w jakiejkolwiek formie.
 4. Dotyczy to również danych osobowych, niezbędnych do zarejestrowania uczestnictwa w Programie Online „Zaloguj się do życia”.
 5. Właściciel Programu pozostawia przy swojej osobie wszystkie prawa autorskie związane z ww. Projektem i żadne postanowienia niniejszej umowy nie mają wpływu na zakres tych praw. Współautor Programu, na potrzeby wykonania Umowy ceduje na Właściciela Programu swoje prawa do Programu na czas obowiązywania Umowy.
 6. Warunkiem uzyskania dostępu do Programu przez Użytkownika będzie wydanie mu kodu dostępu do Programu Online „Zaloguj się do życia”.
 7. Organizator zobowiązuje się do przekazania wskazanego kodu dostępu za pośrednictwem serwisu, po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego oraz po dokonaniu płatności za tytułu zakupu dostępu przez Użytkownika Programu Online.
 8. Wyłącznym celem udostępnienia Programu Online jest umożliwienie Użytkownikowi  zapoznania się z zawartością merytoryczną Programu „Zaloguj się do życia”, aby na tej podstawie spełnić zobowiązanie wynikające z umowy w zakresie sprzedaży Programu.
 9. Właściciel Programu w celu umożliwienia realizacji Umowy, udzieli Użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej w czasie licencji na użytkowanie Programu – wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 8. Zabrania się kopiowania, utrwalania treści audiowizualnych oraz materiałów pomocniczych w trakcie sesji Programu. Zawarte
  w Programie treści audiowizualne oraz materiały pomocnicze poza sesją Programu Online mogą być udostępniane tylko za zgodą Organizatora.
 10. Licencja udzielona Użytkownikowi obejmuje dostęp do 1 usługi oraz 1 konta dostępu oraz dostęp do tego konta dla 1 Użytkownika. 
 11. Dostęp do Programu Online trwa jedynie w trakcie sesji. W danym momencie dostęp do Serwisu z wykorzystaniem danego loginu możliwy jest wyłącznie na jednym urządzeniu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z uzyskania przez osoby niepowołane loginów i haseł przekazanych Użytkownikowi.

§ 4. Płatności

 1. Płatność z tytułu zakupu dostępu do Programu Online dokonywane są bezgotówkowo za pośrednictwem jednej z metod natychmiastowej płatności dostępnych w Serwisie za pośrednictwem platformy płatniczej oraz z wykorzystaniem kart bankowych. Inne metody płatności nie są akceptowane.
 2. Dokonanie zapłaty przez Użytkownika zostaje potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez platformę służącą do wygenerowania faktury w formie PDF, z wykorzystaniem danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji. Faktury przesyłane są Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe za nieprawidłowe dane podane przez Użytkownika.
 3. Kwota stanowiąca opłatę za udział w Programie Online, podana przez Organizatora na stornie internetowej jest kwotą brutto.
 4. Zawarcie Umowy o korzystanie z Programu Online następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących przesłanek: wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego regulaminu oraz dokonania płatności przez Użytkownika.

§ 5. Rozwiązanie umowy i rezygnacja z usługi

 1. Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu, za jaki dokonano płatności.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze swego udziału do Programu Online w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Odstąpienie od Umowy przysługuje w terminie 30 dni od dnia dokonania zakupu udziału w Programie Online.
 1. Do zachowania terminu wskazanego w pkt. 3 należy wysłać za pośrednictwem poczty mailowej stosownego oświadczenia o odstąpieniu na adres mailowy: program@spolecznafobia.pl
 2. Do odstąpienia od Umowy, zawartej na stronie Serwisu nie jest wymagane podanie przyczyny odstąpienia przez Użytkownika.
 3. Użytkownikowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

§ 6. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownicy Programu Online są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. W przypadku wykorzystania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, bibliotekach, instytucjach użyteczności publicznej ale też w przypadku korzystania z komputera stacjonarnego w domu Użytkownika,  nie może on udostępniać treści Programu Online osobom trzecim.
 3. Uczestnik Programu Online „Zaloguj się do życia” nie ma prawa do kopiowania zawartości materiałów audiowizualnych Programu Online ani też materiałów pomocniczych bez uprzedniej zgody Organizatora.
 4. Podczas sesji Programu Online Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne oraz nagrywać materiały video. Organizator nabywa prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w swoich materiałach reklamowych, działaniach promocyjnych czy też publikacjach na temat Programu na innych stronach internetowych po uzyskaniu zgody, wyrażonej w formie mailowej przez Użytkownika.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu.
 2. Reklamacje, zawierające login Użytkownika, jego imię i nazwisko oraz adres kontaktowy lub adres mailowy, należy składać drogą poczty mailowej na adres: program@spolecznafobia.pl
 3. W reklamacji należy wskazać problem związany z funkcjonowaniem Serwisu, tj. opis nieprawidłowości w jego działaniu oraz określić oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich zgłoszenia.

§ 8. Polityka prywatności

 1. W związku z wykupieniem udziału w Programie Online przez Użytkowników, Organizator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 3. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w czasie korzystania z Serwisu w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupioną usługę.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dla innych celów może następować jedynie za ich wyraźną zgodą i w zakresie wyraźnie wskazanym.

§ 9. RODO

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

§ 10. Pliki typu cookies

 1. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 2. Organizator zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz ma do nich dostęp.
 3. Organizator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz Serwisu, na którym udostępniony jest Program Online,
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji
   i zachowań Użytkowników,
  • analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości oraz wyglądu Serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania się do Serwisu;
  • utrzymania logowania Użytkownika.
 4. Serwis stosuje:
  • Pliki niezbędne do działania Platformy – pliki umożliwiające prawidłowe działanie Platformy, logowanie do platformy, nawigowanie po Platformie oraz pobieranie z Platformy zakupionych plików. Bez ich zapisania na urządzeniu korzystanie z platformy może być niemożliwe;
  • Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Platformy. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
  • Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Platformy;
  • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
  • Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google, Instagram).
 5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych usług Serwisu.
 6. Pliki (cookies), z których korzysta Serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione współpracującym
  z Organizatora współpracownikom, w szczególności Wydawcom, z którymi podpisał Umowę o Współpracy. 
 7. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej Producenta.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie treści Programu Online. Za problemy związane z użytkowaniem Serwisu, odpowiedzialność ponosi właściciel platformy, na której osadzony jest Program oraz treści audiowizualne i materiały pomocnicze.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie Umowy, zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Organizator informuje Użytkowników będących Konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów tj. rzecznicy praw konsumenta, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jednak wszystkie zamówienia przyjęte przed dniem wejścia w życie Regulaminu po zmianie są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 8 czerwca 2020 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Online „Zaloguj się do życia”

I moduł – „DZIEŃ DOBRY”

 1. Powitanie
 2. Opis programu
 3. Co możesz osiągnąć?
 4. Kim jestem?
 5. Zadanie dla Ciebie

II moduł – „POZNAJCIE SIĘ”

 1. Powitanie
 2. Czym jest lęk?
 3. Skąd się bierze lęk?
 4. Poznaj Twoje myśli
 5. Rodzaje lęku społecznego
 6. Przystosuj się do fobii
 7. Zadanie dla Ciebie

III moduł – „PLANOWANIE”

 1. Powitanie
 2. Co możesz zyskać?
 3. Wyznacz cele
 4. Złóż fobię na kawałki
 5. Ułóż plan 
 6. Zadanie dla Ciebie

IV moduł – „TEORIA”

 1. Powitanie
 2. Model poznawczo- behawioralny
 3. Myśli automatyczne
 4. Zniekształcenia poznawcze
 5. Zachowania zabezpieczające
 6. Technika racjonalnych odpowiedzi
 7. Zadanie dla Ciebie

V moduł – „PRAKTYKA”

 1. Powitanie
 2. Eskpozycja
 3. Złap swoje myśli
 4. Wskazanie zniekształceń poznawczych
 5. Racjonalne odpowiedzi
 6. Zbieranie dowodów
 7. Zadanie dla Ciebie

VI moduł – „SPOJRZ W PRZYSZŁOSĆ”

 1. Powitanie
 2. Czego uczą mnie doświadczenia?
 3. Co robić dalej?
 4. Zadanie dla Ciebie

VII moduł – „BONUS”

 1. Powitanie
 2. Sport
 3. Suplementacja
 4. Dieta
 5. Relaksacja
 6. Sen
 7. Zadanie dla Ciebie